Papildu pārdošana apkalpojot klientus / 314

Mērķis – Dot dalībniekiem metodes un prasmes veiksmīgākai papildus preču un pakalpojumu piedāvāšanai, apkalpojot klientus

Nozīmīgākās tēmas: 

Papildu pārdošanas iespējas apkalpojot 
– kā izmantot apkalpošanas situācijas papildu pārdošanai 
– kopīgais un atšķirīgais apkalpošanā un pārdošanā 
– uz klientu vai produktu orientēta pārdošana 

Klienta lēmumu ietekmējošie faktori 
– klienta lēmumi pirkšanas procesā 
– metodes pozitīva pirkšanas lēmuma panākšanai 

Papildu pārdošanas aktivizēšana 
– papildu pārdošanai piemērotas preces un pakalpojumi 
– situācijas papildu pārdošanas veikšanai 

Veiksmīga pāreja no apkalpošanas uz pārdošanas sarunu 
– sagatavošanās sarunai ar klientu 
– klienta situācijas izmantošana pārdošanas sarunas uzsākšanai 
– papildu pārdošanas sarunas struktūra 
– jautājumu pielietošana klienta papildus vajadzību noskaidrošanai 

Efektīva argumentēšana un darbs ar iebildumiem 
– argumentu izvēle atbilstoši klienta situācijai 
– klienta virzīšana uz papildus pirkumu 
– cenas apspriešanas metodes 
– iebildumu izskatīšanas metodes 

Personīgās attīstības plāns papildu pārdošanas prasmju pilnveidošanai